Help mee!

Financiële informatie

Algemeen

Het doelvermogen van de KSBS is in het verleden ontstaan uit voor het doel bestemde legaten en schenkingen. Het financiële beleid is erop gericht het doelvermogen in stand te houden. De revenuen van het doelvermogen worden samen met de bijdragen van begunstigers besteed aan de ondersteuning van projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.


Baten20192018
Opbrengsten uit vermogen   414-384
Bijdragen van begunstigers                                    81   82
Bijdragen uit legaten  11    0
Totaal506-302


Uitvoeringskosten20192018
Kosten voorlichting  (De Stem van Grave)        60  86
Administratie en secretariaat             44  44
Totaal104130


Toegekend aan projecten20192018
Projecten in Nederland 116  250
Projecten in ontwikkelingslanden                     346 208
Niet opgevraagde  toekenningen    -5    -1
Totaal 457 457

De bedragen in dit overzicht zijn weergegeven x €1.000.

RSIN

Het RSIN/fiscaal nummer van de KSBS is: 005107398.

Banknummer

Het banknummer van de KSBS is: NL95 RABO 0117 1036 32.

Deze website is drempelvrij