Help mee!

Financiële informatie

Algemeen

Het doelvermogen van de KSBS is in het verleden ontstaan uit voor het doel bestemde legaten en schenkingen. Het financiële beleid is erop gericht het doelvermogen in stand te houden. De revenuen van het doelvermogen worden samen met de bijdragen van begunstigers besteed aan de ondersteuning van projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.


Baten20212020
Opbrengsten uit vermogen   748 80
Bijdragen van begunstigers                                    75 79
Bijdragen uit legaten    1 50
Totaal824209


Uitvoeringskosten20212020
Kosten voorlichting  (De Stem van Grave)       59  69
Administratie en secretariaat            33  45
Totaal 92 114


Toegekend aan projecten20212020
Projecten in Nederland  58  36
Projecten in ontwikkelingslanden                    334379
Niet opgevraagde  toekenningen    0 -15
Totaal392400

De bedragen in dit overzicht zijn weergegeven x €1.000.

RSIN

Het RSIN/fiscaal nummer van de KSBS is: 005107398.

Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 54156998

Banknummer

Het banknummer van de KSBS is: NL95 RABO 0117 1036 32.

Deze website is drempelvrij