Home > KSBS > Financiële informatie

Financiële informatie

Algemeen

Het doelvermogen van de KSBS is in het verleden ontstaan uit voor het doel bestemde legaten en schenkingen. Het financiële beleid is erop gericht het doelvermogen in stand te houden. De revenuen van het doelvermogen worden samen met de bijdragen van begunstigers besteed aan de ondersteuning van projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Baten

20162015
Opbrengsten uit vermogen 563 531
Bijdragen van begunstigers 101 108
Bijdragen uit legaten   15 100
Totaal 679 793

Uitvoeringskosten

  20162015
Kosten voorlichting (De Stem)   61   69
Administratie en secretariaat
  40   42
Totaal 101 111

 

Toegekend aan projecten

  20162015
Projecten in Nederland 89 255
Projecten in ontwikkelingslanden 178 245
Niet opgevraagde toekenningen 0 -71
Totaal 267 429

 

De bedragen in dit overzicht zijn weergegeven x €1.000.

De uitvoeringskosten belopen ongeveer 15% (in 2015: 15%) van de totale opbrengsten.

RSIN

Het RSIN/fiscaal nummer van de KSBS is: 005107398.