Help mee!

Aanvragen voor projectondersteuning

Organisaties die werken voor blinde en slechtziende mensen kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de KSBS. De aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld op onderstaande criteria. Aanvragen worden vier keer per jaar in behandeling genomen.

Richtlijnen

1. Algemene criteria

1.1     Projecten moeten in principe gericht zijn op revalidatie en/of beter leren functioneren met de beperking (care), dus niet gericht op genezing (cure). Bij de beoordeling voor al of geen toekenning van financiĆ«le ondersteuning zal de klemtoon dus op 'care' liggen. Evenwel, relevante projecten die (onderzoek naar) 'cure' betreffen, kunnen ook in aanmerking komen voor toekenning van financiĆ«le ondersteuning.

1.2     Projecten moeten direct ten goede komen aan blinde en slechtziende mensen.

1.3     Financiering uit reguliere middelen is niet mogelijk.

1.4     Er is geen sprake van een structureel exploitatietekort.

1.5     Aanvragen door/voor individuele personen worden niet gehonoreerd.

2. De aanvraag

2.1     Het projectvoorstel omvat een heldere vraag, motivatie en onderbouwing.

2.2     De aanvraag moet gepaard gaan met een duidelijke begroting en dekkingsplan.

2.3     Uit de aanvraag wordt duidelijk wat de eigen bijdrage van de aanvrager is.

2.4     De verhouding tussen investering en het aantal mensen waarvoor het project is bedoeld is evenwichtig.

3. Internationale projecten

3.1     KSBS ondersteunt voornamelijk internationale projecten die worden uitgevoerd door Visio International.

3.2     Bij beoordeling van andere internationale projecten kan vooraf advies gevraagd worden van Visio International.

3.3     Projectaanvragen waarbij geen relatie is met Koninklijke Visio worden alleen in behandeling genomen indien ze afkomstig zijn van bekende en gewaardeerde Nederlandse organisaties. Belangrijk is dat het om betrouwbare partners gaat en een beoogd structureel effect.

4. Randvoorwaarden

4.1     Toekenning van subsidies is mede afhankelijk van de grootte van het jaarlijks vastgestelde bedrag voor subsidies.

4.2     Vermelding van de KSBS als subsidieverstrekker wordt op prijs gesteld.

Informatie projectaanvragen

Wilt u een projectaanvraag indienen bij de KSBS? Dat kan door dit formulier in te vullen en dit, inclusief de benodigde bijlagen, bij voorkeur digitaal te sturen aan het bestuur van de KSBS via  info@ksbs.nl

Per post kan ook: Postbus 50, 5360 AB Grave.

Behandeling aanvragen projecten

Het bestuur van de KSBS vergadert in 2024 op 10 juni, 9 september en 9 december.

Stuur uw projectaanvraag uiterlijk vier weken van tevoren naar het bestuur van de KSBS via info@ksbs.nl 


Deze website is drempelvrij