Help mee!

Aanvragen voor projectondersteuning

Organisaties die werken voor blinde en slechtziende mensen kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de KSBS. De aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld op onderstaande criteria. Aanvragen worden vier keer per jaar in behandeling genomen.

Richtlijnen

1. Algemene criteria

1.1     Projecten moeten in principe gericht zijn op revalidatie en/of beter leren functioneren met de beperking (care), dus niet gericht op genezing (cure). Bij de beoordeling voor al of geen toekenning van financiële ondersteuning zal de klemtoon dus op 'care' liggen. Evenwel, relevante projecten die (onderzoek naar) 'cure' betreffen, kunnen ook in aanmerking komen voor toekenning van financiële ondersteuning.

1.2     Projecten moeten direct ten goede komen aan blinde en slechtziende mensen.

1.3     Financiering uit reguliere middelen is niet mogelijk.

1.4     Er is geen sprake van een structureel exploitatietekort.

1.5     Aanvragen door/voor individuele personen worden niet gehonoreerd.

2. De aanvraag

2.1     Het projectvoorstel omvat een heldere vraag, motivatie en onderbouwing.

2.2     De aanvraag moet gepaard gaan met een duidelijke begroting en dekkingsplan.

2.3     Uit de aanvraag wordt duidelijk wat de eigen bijdrage van de aanvrager is.

2.4     De verhouding tussen investering en het aantal mensen waarvoor het project is

bedoeld is evenwichtig.

3. Internationale projecten

3.1     KSBS ondersteunt voornamelijk internationale projecten die worden uitgevoerd door Visio International.

3.2     Bij beoordeling van andere internationale projecten kan vooraf advies gevraagd worden van Visio International.

3.3     Projectaanvragen waarbij geen relatie is met Koninklijke Visio worden alleen in behandeling genomen indien ze afkomstig zijn van bekende en gewaardeerde Nederlandse organisaties. Belangrijk is dat het om betrouwbare partners gaat en een beoogd structureel effect.

4. Randvoorwaarden

4.1     Toekenning van subsidies is mede afhankelijk van de grootte van het jaarlijks vastgestelde bedrag voor subsidies.

4.2     Vermelding van de KSBS als subsidieverstrekker wordt op prijs gesteld.


Informatie projectaanvragen

Wilt u een projectaanvraag indienen bij de KSBS? Dan ontvangen wij graag de volgende informatie.

 1. Uw gegevens
  Contactgegevens van uw organisatie en contactpersoon.
 2. Informatie over het project
  Op welke specifieke doelgroep richt het project zich? Wat is de achtergrond of aanleiding van het project? Geef een korte beschrijving van het doel en de gewenste resultaten. Beschrijf hoe u uw doel denkt te bereiken. Wie zijn de direct begunstigden? Geef aantal en korte omschrijving. Wie zijn de indirect begunstigden? Geef aantal en korte omschrijving. Zijn er andere instanties betrokken bij het project? Wat is hun rol? Wat zijn de randvoorwaarden voor het slagen van het project? Wanneer wilt u starten en wat is de looptijd van het project.
 3. Dekkingsplan van het project
  Voeg een uitgebreide begroting toe en een overzicht van bij andere organisaties aangevraagde subsidies. Specificeer de gevraagde subsidie in materiële kosten en bijdrage personele kosten. Geef aan wat de eigen investering is en wat andere bronnen van inkomsten zijn. Vergeet uw bankgegevens niet.
 4. Informatie over uw organisatie
  Wat is de doelstelling van uw organisatie? Wat zijn de belangrijkste activiteiten van uw organisatie? Wie zijn de direct begunstigden van uw organisatie? Hoeveel medewerkers zijn werkzaam binnen uw organisatie en in welke functiegebieden? Stuur actuele statuten, recent jaarverslag en recent financieel jaarverslag mee.

U kunt uw aanvraag, bij voorkeur digitaal, sturen aan het bestuur van de KSBS via info@ksbs.nl. Per post kan ook: Postbus 50, 5360 AB Grave.

Behandeling aanvragen projecten

Het bestuur van de KSBS vergadert in 2022 op de maandagen 14 maart, 13 juni, 12 september en 12 december

Stuur uw projectaanvraag uiterlijk vier weken van tevoren naar Postbus 50, 5360 AB, Grave. 

Deze website is drempelvrij