Privacy verklaring

De KSBS verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, abonnees op De Stem van Grave en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de KSBS.

Verwerking persoonsgegevens

De KSBS behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De KSBS verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), het abonneren op de De Stem van Grave en aanvragen om informatie. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens van de aanvragen van financiering voor projecten.

 Deze gegevens worden verwerkt voor:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap;
  • het verzenden van De Stem van Grave;
  • het verzenden van informatiemateriaal;
  • behandelen en beoordelen van projectaanvragen;
  • financieel ondersteunen van projecten;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het behandelen van vragen.


Verwerking Persoonsgegevens

De KSBS verzamelt de volgende gegevens (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt.

Bewaartermijn

KSBS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

KSBS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KSBS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

De KSBS gebruikt alleen cookies om het gebruik van de website te meten en analyseren. Bijvoorbeeld het meten van aantallen bezoekers van een pagina. Deze informatie is altijd anoniem, dus wie welke pagina bezoekt is niet herleidbaar. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. De KSBS gebruikt geen cookies om persoonlijke gegevens te gebruiken of op te slaan. U bepaalt zelf of u cookies accepteert of niet. [checken of Google Analytics nog nodig is].

Uw rechten

De KSBS gebruikt uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per e-mail of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KSBS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we u per post toesturen. Dit kunt u melden aan de KSBS door een e-mail of brief te sturen naar de KSBS.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest, vereist de Belastingdienst dat wij gegevens 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met brieven, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De KSBS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt de KSBS gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe zijn bevoegd. De KSBS schakelt bij de uitvoering van haar diensten derden in. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ksbs.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

De KSBS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van de KSBS mail ons dan via info@ksbs.nl.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 50, 5360 AB, Grave
Bezoekadres: Jan van Cuykdijk 1 5361 HK GRAVE
T 0486-471378
info@ksbs.nl

Vraag subsidie aan

Werkt uw organisatie voor blinde en slechtziende mensen? Dan kunt u bij ons een subsidie aanvragen.

Help mee

Wilt u ons werk ondersteunen? Kijk hier op welke verschillende manieren dan kan.

KSBS

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Postbus 50, 5360 AB  Grave

T 06 51 63 69 27
info@ksbs.nl

© KSBS 2024

Ontwerp website: Weijsters & Kooij vormgevers