In Nederland zijn ruim 300.000 mensen blind of slechtziend.
Dit aantal stijgt het komend decennium met 100.000, onder andere door vroeggeboortes en vergrijzing.
Onze missie

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) werkt aan een betere participatie van blinde en slechtziende mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. 

De projecten, die door de KSBS gesteund worden, komen direct ten goede aan blinde en slechtziende mensen en zijn gericht op revalidatie en/of beter leren functioneren met de beperking en/of het deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en vrije tijd.

De KSBS:

  • werkt vanuit de rooms-katholieke levensbeschouwing.
  • ondersteunt projecten voor blinde en slechtziende mensen ongeacht hun nationaliteit of religie.
  • werkt samen met Koninklijke Visio.
  • is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid, beoordeelt subsidieaanvragen, stelt de financiële richtlijnen vast, draagt eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en is uitgever van De Stem van Grave.
De bisschop van 's-Hertogenbosch benoemt nieuwe bestuursleden op voordracht van het bestuur.

Samenstelling:
de heer dr. A.L.M. van der Sanden (voorzitter)
de heer G.J.E.J. Peters (penningmeester)
de heer dr. C.E. van Nouhuys
de heer drs. H.J.H.M. Schraven
de heer drs. P.F.J. Verstraten

Ondersteuning:
de heer R. (Rien) Kerstens (financieel adviseur)
de heer W. J. M. (Wim) Pierik (algemeen adviseur)

Financiën

Algemeen
Het doelvermogen van de KSBS is in het verleden ontstaan uit voor het doel bestemde legaten en schenkingen. Het financiële beleid is erop gericht het doelvermogen in stand te houden. We besteden de revenuen van het doelvermogen samen met de bijdragen van begunstigers aan de ondersteuning van projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in het buitenland.

RSIN/fiscaal nummer van de KSBS is: 005107398.
KvK-nummer: 54156998
Bankrekeningnummer KSBS is: NL95 RABO 0117 1036 32.

Financieel overzicht

bedragen x €1.000

Baten
2022 2021
Opbrengsten uit vermogen    -181  748
Bijdragen van begunstigers                                     70  75
Bijdragen uit legaten     0  1
Totaal -111 824
Uitvoeringskosten
2022 2021
Kosten voorlichting  (De Stem van Grave)        67   59
Administratie en secretariaat             43   33
Totaal  110  92
Toegekend aan projecten
2022 2021
Projecten in Nederland   60   58
Projecten in ontwikkelingslanden                     292 334
Niet opgevraagde  toekenningen -180   0
Totaal 172 392

Vraag subsidie aan

Werkt uw organisatie voor blinde en slechtziende mensen? Dan kunt u bij ons een subsidie aanvragen.

Help mee

Wilt u ons werk ondersteunen? Kijk hier op welke verschillende manieren dan kan.

KSBS

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Postbus 50, 5360 AB  Grave

T 06 51 63 69 27
info@ksbs.nl

© KSBS 2024

Ontwerp website: Weijsters & Kooij vormgevers